MULOKOZI, M. M. A Survey of Kiswahili Literature: 1970-1988. Afrika Focus, v. 8, n. 1, 7 Mar. 1992.